leyriane

leyriane

Leyriane Miranda
Work experience
  • Recursos Humanos Tupahu Tintas S\A
    2014\2016
Education
  • Psicologia UNIP
    2012\2017